Nowy project, którego celem jest ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez opracowanie innowacyjnych metod nauczania

Interesariusze z sektora edukacji publicznej w całej Europie stoją w obliczu społecznego zapotrzebowania na skuteczne zarządzanie edukacją i talentami oraz rozwiązania problemu przedwczesnego kończenia nauki.

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, potrzebne są nowe rozwiązania metodologiczne, które odzwierciedlają te potrzeby i promują rozpowszechnianie adaptacyjnych procesów edukacyjnych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów.

Nowe rozwiązania są opracowywane w ramach projektu EduBot, współfinansowanego z programu Erasmus+, którego partnerami są Stowarzyszenie Interregió Fórum z Węgier, Instytut ADN z Polski, Rada Hrabstwa Harghita, RegioNet z Rumunii oraz Tandem n.o. ze Słowacji. Czas trwania projektu to 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2024 r.

Wypracowane w ramach projektu produkty mają za zadanie rozwijać kluczowe kompetencje poprzez metodologię blended-learning opartą na technologii chatbota wspieranej przez sztuczną inteligencję.
Założeniem projektu jest opracowanie narzędzi i metodologii pedagogicznych wspierających edukację adaptacyjną, przetestowanie narzędzi w środowisku edukacyjnym oraz promowanie ich powszechnej adaptacji.

Projekt promuje podejście STEM do edukacji poprzez rozwój i promocję skutecznych i innowacyjnych metod pedagogicznych wspieranych cyfrowo oraz metod oceny. Metodologia, która ma zostać opracowana w projekcie, wykorzystuje podejście interdyscyplinarne, ponieważ główną ideą jest opracowanie procesu edukacji cyfrowej, który prowadzi do identyfikacji i uzupełniania luk kompetencyjnych w podejściu interdyscyplinarnym.

Projekt stanowi również przykład rozwijania partnerstw między szkołami, przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i społeczeństwem. Wyniki projektu mogą również przyczynić się do rozwoju krajowych strategii STEM.

W trakcie realizacji projektu opracowane narzędzia metodyczne i pomocnicze zostaną ocenione i zaimplementowane na platformie edukacyjnej w celu ułatwienia ich powszechnej adaptacji.

Metodologia będzie koncentrowała się na uczniach klas 6-8 szkół podstawowych i kompetencjach rozwiązywania problemów w nauce STEM oraz kompetencjach pokrewnych i rozumienia tekstu. Podstawowa logika metodologii i systemu wsparcia będzie możliwa do dostosowania również w innych grupach wiekowych i w innych dziedzinach nauki.

Stworzenie metodologii opartej na wspieraniu nauczycieli i uczniów przez Aystenta-chatbota korzystającego z możliwości sztucznej inteligencji stanowi główną innowację niniejszej propozycji.
Asystent EDUBOT zapewni wsparcie w tworzeniu spersonalizowanych, adaptacyjnych ścieżek uczenia się dla każdego ucznia, mapowaniu kompetencji i identyfikowaniu luk w kompetencjach. Pomoże w korzystaniu z pytań pomocniczych i udzieli wyjaśnień online w celu wypełnienia tych luk oraz tworzeniu małych grup uczniów, którzy potrzebują osobistych korepetycji z podobnych dziedzin i na podobnych poziomach. Międzynarodowy charakter partnerstwa wniesie do projektu różnorodne doświadczenia różnych systemów edukacyjnych.

Efektem będzie całościowe podejście, prowadzące do stworzenia produktów projektowych, które będą mogły być szeroko stosowane w różnych dziedzinach edukacji w całej Europie. Ponieważ wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii chatbotów w edukacji jest w Europie bardzo rzadkie, wyniki projektu będą z pewnością cenne na poziomie europejskim. Wszystkie opracowane systemy wsparcia będą wielojęzyczne, wszystkie wyniki będą bezpłatne i dostępne online w całej Europie dla wszystkich zainteresowanych stron.

W zespole rozwoju treści edukacyjnych znajdują się doświadczeni nauczyciele, nauczyciele praktycy oraz eksperci ds. rozwoju programów nauczania. Ich zadaniem jest zajęcie się powszechnymi problemami grupy docelowej, takimi jak brak wskazówek metodycznych i brak czasu, potrzeby technologiczne dzieci o mniejszych szansach, lęk przed korzystaniem z narzędzi cyfrowych oraz braki kompetencyjne. Wielu nauczycieli korzysta z platform cyfrowych bez wystarczającej wiedzy, przygotowania, szkolenia.

Adresatami projektu są nauczyciele, trenerzy, studenci, instytucje edukacyjne oraz wszystkie instytucje szkoleniowe zainteresowane edukacją cyfrową, w szczególności te zajmujące się uczniami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

Zainteresowane strony – kluczowe instytucje: szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe – będą również informowane podczas wydarzeń online i offline.

Konferencja końcowa odbędzie się w Miercurea Ciuc (Rumunia), gdzie zostaną zaprezentowane wyniki.

A new project to develop innovative teaching methods to reduce early school leaving

Public education stakeholders across Europe face societal demands for effective education and talent management and the problem of early school leaving.

To answer to these challenges, new methodological solutions are needed that reflect these needs, and promote the spread of adaptive educational processes that can be tailored to the personal needs of students.

These new solutions are being developed in EduBot project, financed by Erasmus+ programme, the project partners being the Interregió Fórum Association from Hungary, Instytut ADN from Poland, Harghita County Council, RegioNet from Romania, and Tandem n.o. from Slovakia. The duration of the project is 1 September 2022 – 31 August 2024.

The project’s activities are developing key competences through blended-learning metodology based on Al supported chatbot technology.

The aim of the project is to develop pedagogical tools and methodologies to support adaptive education, to test the tools in an educational environment and to promote their widespread adoptation.

The project promotes the STEM approach to education by the development and promotion of effective and innovative digitally supported pedagogies and assessment methods. Moreover, the methodology to be developed in the project applies an interdisciplinary approach, as the main idea behind is to develop a digital education process that leads to the identification and filling of competence gaps in an interdisciplinary approach.

The project also gives an example of developing partnerships between schools, businesses, research institutions and wider society. The results of the project can also contribute to the development of national STEM strategies.

During the implementation of the project, the methodological and support tools developed will be tested and applied in an educational environment to facilitate their widespread adoptation.

The methodology will focus on 6-8th grade students of primary schools and problem-solving competencies in STEM, and related and text comprehension competence. However, the basic logic of the methodology and the support system will be adaptable in other age groups and other learning fields as well.

The creation of a methodology relying on an AI-powered chatbot Assistant supporting the teacher constitutes the core innovation of the present proposal.

The EDUBOT Assistant will provide support in creating personalized, adaptive learning paths for each student, mapping competencies and identifying competence gaps, using online helping questions and explanations to fill those gaps, and suggesting small groups of students who need personal tutoring on similar fields and levels. The international nature of the partnership will bring into the project diverse experiences of different educational systems.

This will result in a holistic approach, leading to the creation of project products that can be widely used in diverse filed of education across Europe. As the use of AI and chatbot technology in education is very rare in Europe, the project results will be definitely valuable at the European level. All developed support systems will be multi-language, all results will be free and available online across Europe for all interested stakeholders.

In the project’s content development team there are experienced teachers, teacher practitioners and content development experts. Their aim is to address common problems of the target group, such as lack of methodological guidance and lack of time, the technological needs of children with fewer opportunities, fear of using digital tools, and the fact that many teachers use digital platforms without sufficient methodological preparation or training.

The target audiences of the project are teachers, trainers, students, educational institutions and all institutions interested in digital education, especially those dealing with disavantaged students.
Stakeholders – key institutions: schools, universities, NGOs – will also be informed at online and offline events, the final conference will be held in Miercurea Ciuc (Romania) where the result will be presented.


EDUBOT – Developing Key Competences Through Blended-Learning Methodology Based On AI-Supported Chatbot Technology

Erasmus+ 022-1-HU01-KA220-SCH-000088299

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024