Pierwszy etap realizacji projektu DigComp4VET za nami!

Innowacyjny Model Oceny Cyfryzacji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Skali Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z Innowacyjnym Modelem Oceny Cyfryzacji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oraz pozostałymi rezultatami wypracowanymi w pakiecie numer 2, w ramach projektu DigComp4VET, współfinansowanego przez Komisję Europejską z programu Erasmus +.

Projekt DigComp4VET ma na celu opracowanie nowych narzędzi i materiałów edukacyjnych, które będą wspierały instytucje oferujące kształcenie i szkolenia zawodowe w procesie cyfryzacji. Pomogą one w dostosowaniu kompetencji zawodowych związanych z cyfryzacją, co przełoży się na wyższą jakość oferowanych usług i konkurencyjność na rynku edukacyjnym.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo składające się z siedmiu instytucji pochodzących z sześciu krajów europejskich (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania). Przygotowanie Innowacyjnego Modelu Oceny Cyfryzacji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego poprzedzone było szczegółową analizą trendów, perspektyw i wyzwań stojących przed cyfryzacją kształcenia i szkolenia zawodowego oraz identyfikacją luk kompetencji i umiejętności cyfrowych w krajach członków partnerstwa oraz na poziomie Unii Europejskiej. Przeprowadzona szczegółowa analiza stanowi podstawę do opracowania innowacyjnych programów szkoleniowych, dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb grup docelowych.

Realizacja projektu DigComp4VET przyczyni się do wzmocnienia elastyczności i istoty cyfryzacji europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie i praktyczne zastosowanie europejskich ram kompetencji cyfrowych DigComp.

Innowacyjny Model Oceny został opracowany zgodnie z wytycznymi europejskich ram kompetencji cyfrowych DigComp i powinien przyczynić się do większej efektywności cyfryzacji instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego w skali europejskiej oraz na poziomach krajowych.

Prezentowany Innowacyjny Model Oceny Cyfryzacji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego zawiera wszystkie istotne aspekty oceny cyfryzacji kształcenia i szkolenia zawodowego. Zastosowana metodologia benchmarkingu pozwoliła na zintegrowanie Innowacyjnego Modelu Oceny z europejskimi ramami kompetencji cyfrowych, takimi jak DigCompEDU i DigCompORG. Wykorzystanie europejskich ram kompetencji cyfrowych przez partnerstwo spowodowało, że wszystkie wybrane kompetencje cyfrowe są zgodne z europejskim standardem.

W ramach realizacji pakietu drugiego została wypracowana również strategiczna dla projektu Matryca Cyfrowych Ram Kompetencji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, która pozwala na weryfikację podstawowych kompetencji cyfrowych wymaganych od nauczycieli, trenerów oraz uczniów. Dzięki strukturalnemu punktowi widzenia, matryca powinna pomóc oferentom kształcenia i szkolenia zawodowego w identyfikacji i określaniu kluczowych obszarów, w których powinni rozwijać swoje umiejętności cyfrowe oraz ofertę szkoleniową.

Matryca została przygotowana w oparciu o pięć raportów krajowych z Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii i Hiszpanii oraz jeden raport obejmujący Unię Europejską. Raporty zawierają podsumowanie przeprowadzonej analizy stanu i wyzwań związanych z cyfryzacją kształcenia i szkolenia zawodowego. Raporty dostarczyły cennych informacji na temat aktualnego stanu cyfryzacji kształcenia i szkolenia zawodowego w poszczególnych krajach oraz w skali europejskiej. Te sześć raportów stanowi cenne źródło informacji dla decydentów politycznych, interesariuszy związanych z edukacją i szkoleniami oraz oferentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Zebrana wiedza ułatwia proces podejmowania świadomych decyzji oraz planowania strategicznego w obszarze kształcenia i szkoleń w kontekście postępujących procesów cyfryzacji . Wszystkie sześć raportów zostało połączone i skonsolidowane w jeden kompleksowy raport, który jest dokumentem wszechstronnym prezentującym stan i perspektywy rozwoju cyfryzacji kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie europejskim.

Kompleksowy raport dostępny jest na platformie projektu DigCom4VET w zakładce „mapping”: https://www.digcomp4vet.com/mapping/

W ramach kolejnego pakietu, numer trzy, konsorcjum opracuje programy szkoleniowe, które będą obejmowały wszystkie zidentyfikowane obszary potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i które będą dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji.

W ramach realizacji pakietu numer 2 konsorcjum przygotowało inne dane, które mogą być również cennym źródłem wiedzy dla interesariuszy:

Raport syntetyczny dostępny w wielu w językach (angielskim, niemieckim, włoskim, polskim, rumuńskim i hiszpańskim), który zawiera streszczenie kluczowych wyników z wszystkich raportów oraz kompleksowego Innowacyjnego Modelu Oceny Cyfryzacji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.
Spis literatury, który stanowi zbiór źródeł wykorzystanych w badaniach i analizach. Zbiór zawiera przegląd literatury z każdego indywidualnego raportu i tworzy skonsolidowane źródło informacji.
Zestaw 18 studiów przypadków i dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane w poszczególnych raportach. Studia przypadków stanowią praktyczną ilustrację inicjatyw podjętych w związku z cyfryzacją kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dostęp do wszystkich materiałów wypracowanych w ramach pakietu nr 2 znajduje się pod linkiem: https://www.digcomp4vet.com/mapping/

Więcej informacji na temat projektu DigComp4VET można znaleźć na stronie: https://www.digcomp4vet.com/


1.Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

2. Opis prawny – Licencja Creative Commons: Materiały publikowane na stronie projektu DigComp4VET są sklasyfikowane jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) i mogą być swobodnie (bez zgody ich twórców): pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z informacją o źródle ich pochodzenia.

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Chatbot i sztuczna inteligencja pomogą ósmoklasistom w nauce matematyki

Nastepny post

Wyrównane szanse ósmoklasistów na egzaminie z matematyki dzięki wsparciu sztucznej inteligencji

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024