Poszukujemy trenerów ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zamówień publicznych, cyfrowej, architektonicznej

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia szkoleń w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej, prawnej i cyfrowej dla pracowników urzędów z całej Polski, będących Koordynatorami dostępności.

Okres realizacji:
• kwiecień-czerwiec – szkolenia zaawansowane 3 dniowe

Miejsce:
• miasta wojewódzkie tj. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Katowice, Kraków, Rzeszów, Opole, Wrocław, Lublin, Łódź, Warszawa, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski.

Liczba szkoleń w każdym z miast uzależniona od naboru i zgłoszeń pracowników Urzędów z danego województwa. Grupy: 12-15 osób + 1-2 trenerów

Opis szkolenia:
a) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH min. 21, 3 dni po 7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
b) METODY DYDAKTYCZNE – warsztaty 60% czasu, dyskusja moderowana, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne
c) ŚRODKI DYDAKTYCZNE – dodatkowe materiały szkoleniowe przygotowane przez Zamawiającego m.in. gra planszowa, trzy filmiki
d) ZAKRES
Dzień 1
Moduł 1
1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Przedstawienie celów szkoleniowych i organizacji pracy
Moduł 2
• Weryfikacja przestrzeni urzędu wg stref i obszarów
• Przygotowanie/aktualizacja planu działania na rzecz poprawy dostępności – jak zamieścić w planie zadania, które są trudne w realizacji, wraz ze stosownymi dokumentami
Moduł 3
• Język korzyści – jak przekonać przełożonych i współpracowników do dostępności
• Wnioskowanie o środki z Funduszu Dostępności i innych źródeł miniwykład
• Wyzwania koordynatora w zmieniającej się rzeczywistości Procedura ewakuacyjna i sprzęt ewakuacyjny – najnowsze rozwiązania Zasady oznakowania budynków. Piktogramy
Moduł 4
• Postępowanie skargowe na brak dostępności
• Materiał filmowy – obsługa cudzoziemca
• Podsumowanie 1. dnia szkolenia
Dzień 2 – dostępność cyfrowa
Moduł 1
Zmiany prawne w zakresie dostępności
• Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej
• Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Postępowania z żądaniami o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz skargami na jej brak
Jak dbać o dostępność cyfrową w umowach i zamówieniach publicznych na etapie tworzenia dokumentacji?
Moduł 2
Projektowanie i tworzenie treści cyfrowo dostępnych
Narzędzia do oceny dostępności strony / aplikacji / dokumentu
Moduł 3
Wytyczne dotyczące dostępności multimediów
Dostępność dokumentów cyfrowych
Moduł 4
Zwolnienia z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej elementów stron www i aplikacji mobilnych
Wytyczne dotyczące audytowania i odbioru nowych stron internetowych i aplikacji mobilnych
Dzień 3
Moduł 1-5
Obowiązek uwzględniania dostępności przy zlecaniu zadań publicznych – podstawy prawne, uzasadnienie i zakres stosowania (zamówienia publiczne i inne sposoby zlecania zadań publicznych przez jednostki administracji rządowej).
Rozwiązania pozwalające uwzględniać kwestie dostępności w zamówieniach publicznych oraz w innych sposobach zlecania zadań publicznych.
Zasady formułowania wymagań dotyczących dostępności przy zlecaniu zadań publicznych na przykładach.
Rola koordynatora do spraw dostępności we współpracy z komórkami zajmującymi się zlecaniem zadań publicznych: wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów.
Moduł 6
Gra planszowa – Zapewnienie dostępności urzędu

Wymagania wobec trenerów:
1. Wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe oraz minimalne doświadczenie zawodowe z zakresu dostępności – nie krótsze niż 2 (dwa) lata.
2. Dodatkowo wymagane jest, aby w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc do sierpnia 2022 roku) trener przeprowadził szkolenia i/lub zajęcia akademickie w wymiarze łącznie co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) godzin dydaktycznych (1 godzina=45 min.) z danego zakresu tematycznego (jeśli trener aspiruje do zakresu z kilku kategorii, powinien wykazać się osobno dla każdej odpowiednim doświadczeniem) prowadzonego w ramach – odpowiednio:
• dostępności cyfrowej,
• dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
• dostępnych zamówień publicznych,
• dostępności architektonicznej.

Szkolenie lub zajęcia akademickie to wydarzenie edukacyjne, podczas którego trener prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w celu podniesienia ich wiedzy i/lub umiejętności.

Obowiązki trenera:
• przeprowadzenie szkoleń
• rozdanie materiałów piśmienniczych uczestnikom
• rozdanie materiałów szkoleniowych uczestnikom
• zebranie podpisów na listach obecności na początku każdego dnia szkolenia oraz cateringu (obiad, przerwy kawowe) i w pierwszym dniu potwierdzeń odbioru materiałów
• przeprowadzenie w 1 dniu pre-testu
• ostatni dzień szkolenia – przeprowadzenie post-testu, rozdanie arkusza oceny szkolenia, zebranie wymienionych dokumentów od wszystkich uczestników szkolenia, wydanie zaświadczeń ukończenia szkoleń i zebranie podpisów potwierdzających odbiór zaświadczeń, spakowanie kompletu dokumentacji szkoleniowej (do odesłania do Zamawiającego)
• zrobienie min. 10 zdjęć z każdego szkolenia z oznaczeniem sali, warunków na sali (uczestnicy nie mogą być widoczni twarzą, może być zdjęcie wykonane tyłem; trener nie musi być widoczny – chyba, że wyrazi na to osobną zgodę i wykorzystanie wizerunku)
• dostępność do 30 dni od zakończenia szkolenia dla uczestników celem możliwości skonsultowania z trenerem (za pośrednictwem poczty elektronicznej) zagadnień omawianych podczas szkolenia w okresie 30 dni od zakończenia każdego szkolenia, z czasem odpowiedzi trenera do 5 dni roboczych od dnia zadania pytania przez uczestnika szkolenia.

Poszukujemy do współpracy trenerów na terenie miast wojewódzkich lub z dojazdem własnym na terenie sąsiadujących między sobą województw. Planowana liczba szkoleń na terenie jednego miasta wojewódzkiego (po 1 szkoleniu z zakresu podstawowego i po 5-7 szkoleń dla grup zaawansowanych).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z krótkim opisem posiadanego doświadczenia oraz miastem, gdzie możliwe jest poprowadzenie szkolenia i wskazanie zakresu, z którego trener może poprowadzić szkolenie: dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność z zakresu zamówień publicznych czy kilku wskazanych na adres e-mail: projekty.kadra@adn.pl 

Udostępnij w sieci
Poprzedni post

Poszukujemy trenerów ds. dostępności cyfrowej

Nastepny post

Trwają konsultacje merytoryczne platformy edukacyjnej EDUBOT

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024