Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka

Cel szczegółowy zgodnie z PROW 2014-2023: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstwa oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Obszar objęty operacją – zamówienie o zasięgu ogólnopolskim
Liczba uczestników ogółem – 3 000 odbiorców szkoleń, w grupach 15-30 osób

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014-202 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem, a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, a w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorze rolnym.

Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracujących w sektorze rolnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw.

Uczestnikami szkolenia jako ostateczni odbiorcy mogą być:

  • rolnicy
  • domownicy rolników
  • małżonkowie rolników
  • osoby zatrudnione w rolnictwie
  • właściciele lasów
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024