Spotkanie inauguracyjne projektu EduBot

Spotkanie inauguracyjne projektu EduBot odbyło się online 15 grudnia 2022 roku. Partnerzy – Stowarzyszenie Interregio Forum z Węgier, Instytut ADN z Polski, Rada Hrabstwa Harghita i RegioNet z Rumunii oraz Tandem n.o. ze Słowacji – spotkali się w celu omówienia kwestii związanych z zawarciem umów partnerskich, zasad organizacji współpracy, planu wdrażania projektu.

Endre Borsos, Prezes Stowarzyszenia Interregio Forum, przedstawił project planu wdrażania projektu, jego cele oraz omówił kwestię związane z komunikacją w ramach projektu, podziała zadań zespołu projektowego.

Partnerzy podzielili się swoimi refleksjami w zakresie wdrażania projektu, przesyskutowali finansowe aspekty projektu.

Określono listę zadań do zrealizowania do dnia 31 stycznia 2023 r., m,in. podpisanie umów partnerskich, prezentację platformy e-learning Tanlet partnerom, przygotowanie I rozesłanie pierwszego newslettera oraz utworzenie profili projektu w social mediach, m.in na Facebooku i LinkedIn.

Partnerzy wymieniali się wzajemnie swoimi propozycjami w zakresie wdrażania projektu, zadawali pytania. Uzgodnio że termin następnego spotkania zostanie ustalony przez Lidera projektu na styczeń 2023 roku.

EduBot project launch meeting

The launch meeting of the EduBot project took place online on 15 December 2022, where the partners – the Interregio Forum Association from Hungary, Instytut ADN from Poland, Harghita County Council and RegioNet from Romania, and Tandem n.o. from Slovakia – introduced themselves.

Endre Borsos, head of the Interregional Forum Association, presented the project, its objectives and agreed on the activities and communication tools to implement the project.

The partners have divided the tasks between them and agreed on the financial aspects of the project.
The list of tasks to be completed by 31 January 2023 was defined, including sending the partnership agreement tot he partners, presenting the Tanlet application to the partners, sending the first newsletter and creating the project’s Facebook and LinkedIn profiles.

Partners were able to ask each other questions and the date of the next meeting will be agreed at a later date.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024