Technologia Chatbot do komunikacji z uczniami i dzielenia się innowacyjnymi metodami nauczania

Pierwsze bezpośrednie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu EduBot odbyło się w Budapeszcie w dniach 30-31 marca 2023 roku, na którym obecni byli partnerzy projektu – Stowarzyszenie Interregio Forum z Węgier, Instytut ADN z Polski, Rada Hrabstwa Harghita oraz RegioNet z Rumunii i Tandem n.o. ze Słowacji.

Podczas spotkania partnerzy projektu ustalili, że sprawdziany odbędą się w ramach nauczania pilotażowego we wrześniu/paźierniku, większość Partnerów chce się skupić się głównie na egzaminie końcowym z matematyki w szkole podstawowej. Do komunikacji z uczniami zostanie zastosowana technologia Chatbot.

Zainteresowane strony – kluczowe instytucje: szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe – będą na bieżąco informowane o prowadzonych działaniach podczas wydarzeń online i offline oraz będą włączone w opracowywanie materiałów dydaktycznych.

W celu szerokiej adaptacji, promocji I upowszechniania rozwiązań zostanie utworzona dedykowana strona internetowa projektu, na której znajdą się wszystkie przydatne informacje. Do promocji innowacyjnych metod nauczania wykorzystane zostaną również platformy mediów społecznościowych oraz biuletyny i komunikaty prasowe.

Partnerzy zidentyfikowali najważniejsze kwestie do omówienia z interesariuszami. Tematy te to między innymi, czy wcześniej uczestniczyli w kursach szkoleniowych z metodologii blended learning, jakie narzędzia cyfrowe wykorzystują do nauczania i które zostały wybrane, jaką stosują metodę integracji narzędzi cyfrowych z nauczaniem tradycyjnym, jakie korzyści widzą obecnie w korzystaniu z narzędzi blended learning, jakie są największe wyzwania, trudności, jakich oczekują rozwiązań.

Chatbot technology for communication with the students, and sharing innovative teaching methods

The first face-to-face international partener meeting of the EduBot project took place in Budapest on 30-31 March, where were present the project partners – the Interregio Forum Association from Hungary, Instytut ADN from Poland, Harghita Co-unty Council and RegioNet from Romania, and Tandem n.o. from Slovakia.

At the meeting, the project partners agreed that the testing will take place as part of pilot teaching in September/October, the material will focus mainly on the primary school maths final exam.
Stakeholders – key institutions: schools, universities, NGOs – will also be informed at online and offline events, and will be involved in the development of the material.

Chatbot technology will be used to communicate with students and for widespread adaptation, a project website will also be created to provide all useful information about the project. Also, social media platforms will be used to promote the in-novative teaching methods. Newsletters and press releases are also used for communication.

The partners identified the most important issues to be discussed with stakeholders. These topics are: if they had previously attended training courses in blended learning methodology, what digital tools use for teaching and these were selected, what method they have for integrating digital tools into teaching, what benefits they currently see in using blended learning tools, and what are the biggest challenges or difficulties.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024