Rozwój obszarów górskich i podgórskich

Cel szczegółowy zgodnie z PROW 2014-2020: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Obszar objęty operacją – makroregion, obejmujący województwa: dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.
Liczba uczestników ogółem – 1 350 odbiorców szkoleń, w grupach 30 osobowych.

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014-2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym.

Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnikami szkolenia jako ostateczni odbiorcy mogą być:

  • rolnicy
  • domownicy rolników
  • małżonkowie rolników
  • osoby zatrudnione w rolnictwie
  • właściciele lasów
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Udostępnij w sieci
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN Instytut 2024